Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Forpro Újévi Ajándékcsomag Játékszabályzat

Hatályos: 2021. december 17-től

1.      A szabályzat hatálya

A jelen promóciós játékszabályzatot (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) a Sport8 Hungary Kft. (székhely: Budapest, Fehérvári út 168-178, 1116.; cégjegyzékszám: 01-09-181889) mint a promóciós játék szervezője (a továbbiakban: „Szervező”) adta ki a "Forpro Újévi Ajándékcsomag" című játékra (továbbiakban: „Játék”) vonatkozóan.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: „Játékos”), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően a Játékban részt vesznek és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A játékban csak 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.

A Játékos a Játékban történő részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

2.      A jelen Játékszabályzat célja

A Szervező elkötelezett a társadalom egészségtudatosságának megteremtése, valamint az egészséges táplálkozás és életmód kialakítása iránt. Az újévi fogadalmak aktualitása okán a vállalat igyekszik népszerűsíteni a funkcionális és egészséges ételeket.

A Szervező ezért a jelen Játékszabályzatban szabályozott Játék keretében is szeretné felhívni az emberek figyelmét az előbbiek fontosságára, valamint megismertetni az embereket a legújabb Forpro termékekkel.

A jelen Játékszabályzat célja, hogy a Szervező átfogó, átlátható és szabályszerű módon határozza meg a Játék szabályait, mindezzel segítve a résztvevőket, valamint a Játék tisztességes és törvényes lebonyolítását.

3.      A Játék Szervezője

Szervező: Sport8 Hungary Kft. 

·        Székhely: Budapest, Fehérvári út 168-178, 1116

·        Cégjegyzékszám: 01-09-181889

·        Adószám: 24778468-2-43

·        E-mail cím: info@sport8.hu ; illetve adatvédelemmel összefüggő kérdésekben: info@sport8.hu .

 

4.      A Játék rövid bemutatása

A „Forpro Újévi ajándékcsomag” elnevezésű promóciós játék, melynek szervezője a Forpro Hungary facebook oldal (https://www.facebook.com/forprohungary/). A játék résztvevői természetes személyek, akik Facebook profillal rendelkeznek. A résztvevők a Forpro „újévi ajándékcsomag” játékhoz kapcsolódóan közzétett képre (továbbiakban: „Kép”) emotikonokkal (továbbiakban: „Emotikonok”) reagálnak és/vagy a posztot megosztják saját üzenőfalukon és/vagy a poszt alatt Facebook profillal rendelkező természetes személyeket jelölnek meg. A Sport8 Hungary Kft. a játékosok számára biztosítja a Képen feltüntetett nyereményt.  Azok a természetes személyek, akik a játék részvételének valamelyik lehetőségével élnek (kép reagálás/megosztás/jelölés), érvényes résztvevői lesznek a játéknak és részt vesznek a sorsoláson.  Aki 3 lehetőség közül többel is él (2 vagy 3), a sorsolásba kétszer, illetve háromszor is bekerülhet. A Játékos a szavazatát a játék időtartama alatt teheti meg érvényesen. A Szervező a játék lezárulta után a sorsolás kihirdetett napján kisorsolja és kihirdeti a nyertest. 

5.      A Játék időtartama

A Szervező a Játékot az alábbi időtartamra hirdeti meg és bonyolítja le:

A Játék időszaka és időtartama: 2021. december 17. napjától 2021. január 05. napjáig.

A sorsolás időpontja: 2021. január 7.

6.      A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják jelen Játékszabályzatot.

A Játékos részéről történő Forpro termékek korábbi, vagy a Játék időtartama alatt vállalt és azalatt teljesített vásárlás NEM (és nem is lehet) feltétele a Játékban történő részvételnek.

A Játék sorsolásában nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói, munkavállalói, megbízottjai és a Játék érdemi szervezésében és lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a)      a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b)     más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;

c)      a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

Amennyiben az adott Játékos a Játék időtartama alatt bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból kizárhatja. Amennyiben a Játékos már nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szervező részére.

 

7.      Nyeremények

A nyeremény a Forpro termékeiből a Szervező által összeállított  csomag, amely tartalmazza a Magyarországi címre történő kézbesítés költségét is (továbbiakban: „Nyeremény”). A Szervező a Nyereménynek a Magyarországon kívüli címre történő kézbesítését nem vállalja.

Az ajándékcsomag tartalma (1 db minden említett termékből):  

SPORTKONYHA MAGAZIN

FORPRO PROTEIN SPREAD - WHITE CHOCOLATE, 330 G

FORPRO TRIPLE ZERO PASTA TAGLIATELLE, 270 G

FORPRO SLIM KETCHUP 510 G

FORPRO NEAR ZERO CALORIE AIOLI PROVENCIAN SAUCE 375 ML

FORPRO HIGH PROTEIN PASTA SPAGHETTI, 250 G

FORPRO FIT BISCUIT - LEMON & GINGER, 50 G

 FORPRO MUESLI BAR RED BERRIES, 25 G

FORPRO MUESLI BAR COCONUT, WITH MILK COCOA COATING 25 G

FORPRO OAT BAR, STRAWBERRY 45 G

FORPRO OAT BAR, PEANUT HAZELNUT WITH COCOA COATING  45 G

FORPRO 14% PROTEIN BROWN RICE CHIPS MUNG BEANS, 60 G

FORPRO HIGH PROTEIN OAT PORRIDGE WITH STRAWBERRY & RASPBERRY, 60 G

FORPRO HIGH PROTEIN OAT PORRIDGE WITH COCONUT, 60 G

FORPRO HIGH PROTEIN OAT PORRIDGE WITH COCOA BEANS, 60 G

FORPRO HIGH PROTEIN RICE PORRIDGE WITH COCOA, 60 G

FORPRO HIGH PROTEIN RICE PORRIDGE WITH PISTACHIO, 60 G

FORPRO HIGH PROTEIN RICE PORRIDGE WITH VANILLA, 60 G

FORPRO HIGH PROTEIN VEGETABLE CHIPS - CLASSIC, 50 G

FORPRO HIGH PROTEIN VEGETABLE CHIPS - ONION AND SOUR CREAM 50 G

FORPRO SALMON IN OWN SAUCE, 170 G

FORPRO WALNUT PROTEIN BREAD, 250 G

A Nyeremények másra nem cserélhetőek, értékük készpénzben történő kifizetése nem lehetséges.

A Játék időtartama után kerül sor a Nyeremény kisorsolására, a Játék teljes időtartama alatt összesen 1 Játékos (továbbiakban: „Nyertes”) részére. A sorsolásra a játék lezárása utáni napon kerül sor. A Szervező a részvételi feltételeknek megfelelően a véletlenszerűség elve alapján sorsolja ki a Nyerteseket jogszerű, objektív és tárgyilagos módon azon Játékosok közül, akik a játék során érvényesen szavaztak.

8.      A Nyeremények átvétele

A kihirdetett Nyertesekkel az eredményhirdetést követően a Szervező a Facebook Messenger alkalmazáson keresztül veszi fel a kapcsolatot a sorsolást követő 7 napon belül, annak érdekében, hogy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat a Szervezővel egyeztesse.

Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül nem egyezteti a szállítási adatokat, úgy a Nyertesnek a Nyeremény átvételére való jogosultsága megszűnik.

A Nyereménynek a Magyarországi címre történő kiszállításáról a Szervező legkésőbb 10 munkanapon belül gondoskodik azt követően, hogy a Nyertes tájékoztatta a Szervezőt arról, hogy milyen címre kéri a Nyeremény kézbesítését. A Nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény kézbesítésére legkésőbb az itt meghatározott határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes neki felróható módon nem tesz eleget, úgy ez a körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes elérhetősége, illetve egyéb személyes adatainak (pl. kézbesítési címe) valótlansága, pontatlansága vagy változása miatt nem értesíthető, illetve ugyanezen okokból a Nyeremény nem kézbesíthető részére.

9.      A Nyertesek nyilvánosságra hozatala

A Szervező az eredményhirdetés után a Nyertes nevét és facebook profiljának képét a sorsolást követő 3 napon belül a Forpro Hungary facebook oldalán (https://www.facebook.com/forprohungary) nyilvánosságra hozza.

10.   Adók és közterhek

A Nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó, járulék és egyéb közteher megfizetését a Szervező vállalja.

11.   Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési tájékoztató – a Játékszabályzat elválaszthatatlan részeként a Forproshop.hu oldalán (forproshop.hu/jatekszabalyzat) elérhető, hozzáférhető.

Adatkezelő megnevezése: Sport8 Hungary Kft. (székhely: Sport8 Hungary Kft.; cégjegyzékszám: 01-09-181889; adószám: 24778468-2-43; elektronikus elérhetőség: info@sport8.hu; telefonszám: +36-1-877-4841 (telefonon keresztül csupán általános tájékoztatást áll módunkban nyújtani).

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „EU Általános Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán alapul, amely a Játékba történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

A Játékos önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén adatait a Szervező közzé tegye.

Kezelt személyes adatok köre:

·        valamennyi Játékos esetében: az érintett neve, az érintett facebook profiljának képe;

·        a Nyertes esetében: az érintett teljes neve, lakhelye, tartózkodási helye, illetve a kézbesítési cím, ahova az érintett Nyeremény kézbesítését kéri.

A személyes adatok forrása: az érintettekre vonatkozó személyes adatok megfelelő tájékoztatás mellett, közvetlenül az érintettek által, önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek rögzítésre.

Az adatkezelés célja, időtartama: a Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sikeres lebonyolítása érdekében, valamint a sorsoláson Nyertes személyes adatait a Szervező a Nyertessel való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a Nyeremény kézbesítése céljából, továbbá az esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli, az adott Játék végéig, illetőleg a vonatkozó adó- és számviteli jogszabályok szerinti időtartamig.

Játékos (érintett) jogai az adatkezelés során: a Játékosok kérhetik személyes adataik helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint élhetnek az adathordozhatósághoz való joggal, illetve ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az alábbi e-mail címen: info@sport8.hu vagy postai úton összhangban az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltakkal.

Játékos továbbá hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés tekintetében a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék ideje alatt az adatai saját kérésre történő törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

Amennyiben az érintett az EU Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt rendelkezések megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől kártérítésre jogosult.

Adatbiztonsági intézkedések: az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelme érdekében az EU Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseivel összhangban az alábbi területeken: (i) jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal; (ii) jogosulatlan megváltoztatás; (iii) hálózatok közötti adatátvitel; (iv) törlés vagy véletlen vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés; (v) kár vagy esetleges veszteség.

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Játékban a személyes adatokat a Sport8 Hungary Kft. ügyvezetője, és a Sport8 Hungary Kft.-nek a Játék lebonyolításában kijelölt munkatársai jogosultak megismerni. A Játékban a Nyertes által rendelkezésre bocsátott személyes adatok közül a teljes neve és képmása a Forpro Hungary hivatalos facebook oldalának látogatói számára nyilvánosak (szabadon hozzáférhetőek) lehetnek, ezt az érintett kifejezetten tudomásul veszi. A Játékban a Nyertes által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Szervező a nyeremény kézbesítése érdekében az ahhoz szükséges mértékben a Nyeremény kézbesítését végző társaságok részére továbbítja, mely adattovábbításhoz a Nyertes az Értesítés során az adatainak megadásával önkéntesen és kifejezetten hozzájárul.

Adattovábbítás: a Szervező a Játékos személyes adatait külön jogszabályi felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek sem Magyarország területén belül található, sem pedig külföldi címzettek részére nem továbbítja, a Nyeremény kézbesítését végző társaságokon kívül.

A Nyeremény kézbesítését a következő társaság végzik:

Express Logistics System Kft.

székhely: 1047 Budapest, Baross u. 75-77.

telefon: 06 1 44 77 777

e-mail: ugyfelszolgalat@xlsfutar.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek: a Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: Magyarország, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postai elérhetőség: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; faxszám: +36 (1) 391 1410; hivatalos elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://www.naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék) fordulhat.

12.   A Játékszabályzat egységessége, közzététele

A Játékos a Játékban történő részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Szervező a jelen Játékszabályzatot előzetes értesítés nélkül módosíthatja, a Játékot felfüggesztheti és visszavonhatja. A mindenkor hatályos Játékszabályzatot, feltüntetve annak időbeli hatályát, a Szervező a hivatalos weboldalán (https://forproshop.hu/jatekszabalyzat) közzéteszi.

A Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

 13.   A Játék felfüggesztése

Amennyiben azt a Szervező ellenőrzési körén kívül eső körülmények – így különösen a Kormány által hozott intézkedések – átmenetileg lehetetlenné teszik a Szervező működését, illetve a Játék folytatását, a Játék e körülmények megszűnéséig automatikusan felfüggesztésre kerül.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a facebook weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Budapest, 2021. december 17.
Sport8 Hungary Kft.
Szervező